I kommunestyret i Rælingen ble det 15.02.2017 vedtatt at kommunen skulle sende søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat om tillatelse til regulering av og vannuttak fra Fjerdingbyputten i Rælingen kommune. Det planlegges bygget en dam i Fjerdingbyputten for magasinering av vann for bruk til produksjon av

kunstsnø til Marikollen idrettspark, i tillegg til at oppdemmingen kan fungere som flomvern for Fjerdingby. NVE har mottatt søknad fra Rælingen kommune og søknad med vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker.

To kopier av søknaden ligger også til gjennomlesning i servicetorget, og om noen ønsker papirutgave av

søknaden, kan dere kontakte Jørgen Joramo på tlf. 63 83 51 57 eller e-post: jorgen.joramo@ralingen.kommune.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via
www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og

senest innen 1.10.2017. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE,

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.