Kontaktinformasjon

Post: Enhet for hjemmebaserte tjenester, Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby

Besøk: Fjerdingby helsetun, Haugervegen 25, 2008 Fjerdingby

For kontaktinformasjon til den enkelte avdeling, trykk på linkene over.

Enhetsleder Hanne Solvang,

 

Kjerneoppgaver

Enheten gir tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kortid, rehabilitering og avslastningsopphold i institusjon, kommunale utleieboliger med og uten fast bemanning, døgnbemannede omsorgsboliger, trygghetsalarmer, bistand og 1.linjebehandling innen psykisk helse og avhengighet, og demensteam.

Fire avdelinger

Avdeling hjemmehjelp og hjemmesykepleie distrikt Fjerdingby og Løvenstad 
Avdeling psykisk helse og avhengighet  (Se også lavtersketilbudet med dagtilbud: Dovrebygget Ressurssenter).
Lognsdalen døgnbemannede boliger ( spesialboliger for mennesker med rusavhengighet og treningsleiligheter for mennesker med redusert boevne.

Enhetens tjenester er primært hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester,§§ 3-1 og 3-2, og lov om pasient og brukerrettigheter, kap 7.