Kontaktinformasjon

Besøksadresser: Fjerdingby helsetun, Haugervegen 25, 2008 Fjerdingby (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, smitteavdeling og korttidsavdeling)

Besøksadresser: Øvre Rælingsveg 176 (Avdeling psykisk helse og avhengighet)

Postadresse: Enhet for hjemmebaserte tjenester, Rælingen kommune, posboks 100, 2025 Fjerdingby

For kontaktinformasjon til den enkelte avdeling, trykk på linkene over.

Enhetsleder Hanne Solvang,

 

Kjerneoppgaver

Enheten gir tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarmer og omsorgsboliger. Korttidsopphold i institusjon som rehabilitering, avslastningsopphold, kommunal akutt døgn og lindrende behandling. Bistand og 1.linjebehandling innen psykisk helse og avhengighet. Enheten har demensteam.

Avdelinger

Avdeling hjemmehjelp og hjemmesykepleie distrikt Fjerdingby og Løvenstad 
Avdeling psykisk helse og avhengighet  (Se også lavtersketilbudet med dagtilbud: Dovrebygget Ressurssenter).
Lognsdalen døgnbemannede boliger ( spesialboliger for mennesker med rusavhengighet og treningsleiligheter for mennesker med redusert boevne.

Enhetens tjenester er primært hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester,§§ 3-1 og 3-2, og lov om pasient og brukerrettigheter, kap 7.