Oslo kommune innfører nå svært inngripende tiltak etter anbefaling fra nasjonale helsemyndigheter. Lillestrøm og Lørenskog innfører også skjerpede tiltak med bakgrunn i økende smitte. I Rælingen kommune ser vi oss også nødt til å stramme inn gjennom å komme med tydelige anbefalinger til innbyggerne våre. Disse anbefalingene er de samme som i Lillestrøm og Lørenskog, og gjelder fra midnatt natt til 4. mars. De lokale anbefalingene er på noen områder strengere enn de nasjonale, og det er da de lokale anbefalingene som gjelder.
Behovet for disse tiltakene vil bli vurdert på nytt den 17. mars.

Lokale anbefalinger

Det anbefales på det sterkeste å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak for enslige og barn og ungdom i samme kohort.

Det anbefales å utsette eller avlyse alle arrangementer, både innendørs og utendørs.

Det anbefales at idretts- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen 16-19 år kun kan gjennomføres i grupper på maksimalt 10 personer, og slik at avstand på minimum 1 meter kan overholdes til enhver tid.

Organisert fritidsaktivitet utendørs for voksne over 20 år frarådes.

Det frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter

Det gjøres en ny vurdering av situasjonen og behovet for lokale anbefalinger den 17. mars.

 

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
   

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
   

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
   

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.
   

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd.
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.
   

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.


Forskrifter og nyttige lenker

Covid19-forskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
 

Om innreise til Norge

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/