Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gebyr for arbeid etter Eierseksjonsloven (lovens §7) GENERELLE BESTEMMELSER

Regulativet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens § 33.1, lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) §32 og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) § 7.

 

Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

 

Beregningstidspunkt

Gebyr skal beregnes etter det regulativ som er gjeldende på det tidspunkt kommunen mottar fullstendig planforslag, komplett søknad eller rekvisisjon.

 

Betalingstidspunkt

For arbeider etter dette regulativet sendes regning etter at arbeidet er utført/vedtak  er fattet. Klage på gebyrfastsettelse i samsvar med A5 medfører ikke utsettelse av betalingsfrist

 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart synes urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt fastsette et høvelig gebyr etter grunngitt søknad fra den som har fått krav om slikt gebyr.

Søknad om helt eller delvis fritak for gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Klage

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da den kun er oppfølging av regulativet. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen.

 

Avbrudd i arbeidet

Når en tiltakshaver/rekvirent selv forårsaker at kommunens arbeid blir avbrutt, skal vedkommende betale andel av tilhørende gebyr forholdsvis til det arbeide som er utført eller som kommunen må utføre.

 

Justering av gebyrsatsene

Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak, skal gebyrsatsene pr. 1. januar hvert år justeres overensstemmende med konsumprisindeksen. Ved slik regulering skal satser avrundes oppover til nærmeste hele 100- krone.

 

3 Gebyrer for arbeid etter lov om eierseksjonering ( §7)

 

3.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom Enhet Gebyr
Behandlingsgebyr uten befaring Rettsgebyr* 3 stk
Behandlingsgebyr der befaring er nødvendig Rettsgebyr* 5 stk

Rettsgebyr er for tiden på kr 1 150,00

 

 

 

Del artikkelen:
Tips en venn