Kommunen har fått delegert myndighet på flere ansvarsområder etter forurensningsloven. Kommunene er myndighet innenfor store deler av avløpsområdet og på deler av avfallsområdet slik som forsøpling. På de områdene som kommunen har fått delegert myndighet, har kommunen også normalt tilsyns- og kontrollansvaret og myndighet etter de bestemmelsene i loven som ivaretar blant annet disse hensyn.

Det er utbyggingsservice som er forurensningsmyndighet i kommunen, med bistand fra kommunalteknikk.

Kommunen plikter å ha tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensning, samt gi pålegg om opprydding av avfall i medhold av forurensningslovens § 37.

 

Forsøpling og ulovlige avfallsfyllinger

Under utarbeidelse

 

Nedgravde oljetanker

Informasjon her

 

Utslipp fra spredte avløp/private avløpsrenseanlegg

Informasjon her

 

Avløp – offentlig avløpsanlegg

Informasjon her

 

Inngrep i vassdrag

Under utarbeidelse

 

Forurenset grunn

Informasjon her

 

Farlig avfall

Informasjon her

 

Bålbrenning (Opptenning av ild utendørs)

Informasjon her

 

Støy

Under utarbeidelse