Folkehelsearbeidet skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse i befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller.

Trivsel, livskvalitet og folkehelse er satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025.

Folkehelse skal tas hensyn til i kommunens planarbeid og saksbehandling. God folkehelse i befolkningen er avhengig av alt fra gode skoler og barnehager til gode nærmiljø, helsetilbud, tilgang på aktivitet og tilgang på rent vann og luft. Dette gjør at hele kommunen må ha fokus på folkehelse.

Kommunen har etter folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen en plikt til å ha en oversikt over befolkningsutvikling, helsetilstand, sosiale forhold, oppvekstforhold og andre faktorer som påvirker god eller dårlig helse. Kommunen utarbeider jevnlig folkehelseoversikt som grunnlag for prioriteringer og planlegging av innsatsen.

 

Årlig utarbeiding av folkehelseoversikter de siste årene:

Folkehelseoversikt publisert juni 2018

Folkehelseoversikt publisert juni 2021

Folkehelseprofil 2021 Rælingen (fhi.no)  

Se også: Folkehelseprofil Rælingen 2020 (fhi.no)

Nyhet i år: Oppvekstprofil Rælingen 2020 (fhi.no)

 

Utarbeiding av fireårig oversiktsdokument:

Folkehelseoversikt publisert mars 2020

Folkehelseoversikt, august 2015

 

Rælingen kommune er programkommune i fylkeskommunens folkehelseprogram i perioden 2018-2023.

Intensjonen med å delta er å styrke kommunens folkehelsesatsing på området psykisk helse hos barn og unge. Gjennom helhetlige tiltak er målet å gi barn og unge en bedre psykisk helse.

cid:image001.jpg@01D51565.76AF2E50

 

 

 

cid:image003.png@01D51565.76AF2E50cid:image002.png@01D51565.76AF2E50

 

 

Regjeringen har lagt fram ny stortingsmelding om folkehelse i april 2019. Meldingen vektlegger det å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg. På noen områder ønskes en forsterket innsats. Det gjelder tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre sosial ulikhet i helse.  

Linker til noen sider om folkehelse:

Folkehelseinstituttet

Fylkeskommunens folkehelsearbeid

Regjeringen.no

Universell utforming (bufdir.no)

Ungdata.no