Antall innbyggere

Rælingen kommune, etablert i 1929, har 18.161  innbyggere (per 1.1.2019) og ligger på Nedre Romerike sentralt i Akershus fylke med ca. 20 minutter reisetid til Oslo og Gardermoen. Mer fakta om Rælingen kommune finner du på Statistisk sentralbyrås nettsider. (ssb.no)

Sentral beliggenhet, kommunens størrelse og særpreg

Sentral beliggenhet: Avstand til Oslo: 23,3 km (22 min)(fra rådhuset), Lillestrøm: 4,4 km (5 min), A-Hus: 6,7 km (8 min) og Gardermoen/Oslo Lufthavn: 37,6 km (30 min).

Det er gode bussforbindelser i Rælingen og togstasjon i Lillestrøm.

Kommunens totale areal er 71 km2. Av dette er en omtrentlig fordeling 41 km2 skog (58%). Vannarealet er totalt 15 km2 (21%). Dyrket mark utgjør i overkant av 6 km2 (8 %).  Bebygde områder og veier 9 km2 (13 %). Rælingen strandlinje langs Nitelva og innsjøen Øyeren er 19 km. Høyeste punkt er Barlindåsen (398 moh.)

Nabokommuner: Skedsmo, Enebakk, Fet og Lørenskog.

Rælingens særpreg er beliggenheten ved innsjøen Øyeren med rikt antall fugl- og fiskearter og nærheten til Østmarka, formasjoner i naturen som ravinelandskap, naturreservater, hul eik , eventyraktige skoger og spesielle naturtyper.

 

Mer informasjon om Rælingen, planer, raviner og andre særpreg i naturen

Kommunen er største arbeidsgiver. Se mer i Årsberetning.   Rælingen rådhus er i Bjørnholthagan 6 på Fjerdingby. Kontakt oss gjerne.

Rælingen har gode tur- og skiløyper og badeplasser. I Rælingen fins alpinbakke, flere hoppbakker er planlagt og vi har fine, tilrettelagte badeplasser. Marikollen bad og Sandbekken bad er kommunens to offentlige svømmehaller. Det fins også to idrettshaller, Marikollhallen og Sandbekkhallen, flere kunstgressbaner, "Tuftepark"/Marikollpark og mer. Marikollen kultursal  er storstue for kulturelle aktiviteter.

Rælingen er Fairtrade-kommune

Historie: Rælingen kommune ble selvstendig kommune i 1929 etter å ha vært en del av Fet kommune. Kommunevåpenet ble vedtatt i 1981.

Kvalitet i skoler og barnehage og en aktiv fritid for alle!

Rælingen har full barnehagedekning med åtte kommunale og åtte ikke-kommunale barnehager. Rælingen har seks barneskoler, to ungdomsskoler og en videregående skole. Skolene er blant de fremste i landet når det gjelder IKT. Den tradisjonelle tavlen erstattes med moderne teknologi og skolene har tilgang til internett i alle klasserom. Alle skoler og kommunale barnehager har egne nettsider. Vi har også to omsorgssenter med sykehjemsplasser og tilknyttede tilrettelagte utleieboilger. Rælingen Frivilligsentral og Trivselsenteret er også viktige samarbeidspartnere for trivsel i Rælingen kommune.

Alpin, langrenn, fotball, håndball, kulturminneløype, badeplasser, svømmehaller og jakt og fiske og mer er populære fritids- og friluftsaktiviteter i Rælingen. I Rælingen har du muligheter til aktivitet, deltakelse og god folkehelse. Kommunen har kulturskole for barn og unge. I tillegg, har de årlige kulturukene et mangfold i tilbud for store og små. Rælingen satser på trygghet og trivsel og en aktiv fritid - for alle!

Særpreg er beliggenheten ved marka, formasjoner i naturen som ravinelandskap, naturreservater, hul eik og eventyraktige skoger og spesielle naturtyper. Raviner som er særpreg i naturen i Rælingen er forsenkninger eller små, bratte daler som graves ut i løsmasser og som dannes over lang tid, gjennom lange prosesser. På Romerike og ved Øyeren finnes et av Norges største ravinelandskap. Rælingen kommune har et tydelig skille mellom over og under marin grense på omtrent 200 meter over havet. Nedenfor marin grense, altså på gammel havbunn, består grunnen av et tykt løsmassedekke med hav- og fjordavsetninger (leire). I tiden etter siste istid har bekker og elver gravd seg ned gjennom leiren og dannet det karakteristiske ravinelandskapet. Les mer

Kommunen i utvikling har et nytt Fjerdingby sentrum på gang med Rema-butikk, cafe, torg, kommunalt bygg som vil kalles Ravinen, leiligheter og en stor ny barneskole til 750 elever blant anne. Les mer.

Marikollen idrettspark med utvikling av alpinbakke og tilrettelegging for aktivitet er viktig for trivsel og folkehelse for innbyggerne i Rælingen og i nabokommuner. Les mer

 

Bo i Rælingen ved marka

Kulturminner og severdigheter

 

SSB har utarbeidet kommunefakta for alle norges kommuner, her kan du se Rælingen: 

Kart som viser Rælingen.gif

Hva betyr navnet Rælingen?

Kommunenavnet Rælingen betyr fra gammelt av mest sannsynlig avsides bygd eller avkrok.  Teoriene om opphavet til navnet Rælingen er likevel mangfoldige og interessante ettersom de forteller sin historie om Rælingen. I tillegg til avkrok, kan Rælingen også bety kant eller "rålende". Rælingen er et hannkjønnsord. Navnet er sannsynligvis bare brukt som bygdenavn, i alle fall fra den senere middelalder (ca. 1300). Navnet kan være avledet av navnet rá (vrå) som betyr ei bygd som ligger avsides, avbygd, avdal, avkrok. Det var lite befolket innover i bygda og langt fra allfarvei, og området kunne derfor ganske sikkert ha blitt oppfattet som en avkrok. En annen teori er at bygda på 1500-tallet ble kalt Rip (båtripa). Ræling er også betegnelsen på et fartøys øverste kledning. I en slik betydning kan Ræling være kant. Fra gammelt av gikk havkanten langs deler av Øyeren mot Rælingen. En tredje teori er at navnet har sin rot i et rålende, vått og fuktig område. Før reguleringen av Øyeren i 1860-årene, var det store flater med leirgrunner mellom Årnes i Rælingen og Flateby i Enebakk. Disse var tørrlagt mesteparten av året, bare høst- og vårflommen gikk over. Over disse leirgrunnene gikk den største veitrafikken i gamle dager. Elveveien var god så lenge det var tørt, men kom det regn var det sumpet og rått. Det var derfor naturlig at dette området fikk navnet Rålende, Rælingen.