Eiermeldingen har to formål; den skal gi en samlet oversikt over de selskaper og samarbeidsformer Rælingen kommune deltar i, og videre hvilke prinsipper Rælingen kommune vektlegger i sin eierstyring av disse selskapene. Kjøp av tjenester er ikke omtalt i eiermeldingen.

Eiermeldingen skal være et redskap for aktiv utøvelse av eierstyring av de interkommunale selskap kommunen deltar i. Den skal bidra til at kommunens eierrepresentanter har en klar forståelse av sin rolle som kommunens representant i selskapets eierorgan, samt bidra til klar forståelse av og bevisstgjøring av de ulike organene i et selskap og deres rolle i forhold til hverandre.

Les dokumentet her