I Rælingen finnes det mange damanlegg og de fleste av disse ligger i Østsmarka.

Åmotdammen og Ramstadsjøen

På Ramstadsjøen (bilde) og Åmotdammen ligger det damanlegg som per dags dato (januar 2019) er eid av Nedre romerike vannverk (NRV). NRV søkte høsten 2017 om konsesjon til rivning av damanleggene ved disse to vannene, da NRV som innehavere av dammene ikke lenger har behov for disse med tanke på levering av drikkevann. Kommunestyret vedtok i juni 2017 å ta over eierskapet av disse damanleggene, slik at vannspeilet ivaretas slik det er i dag. Det betyr at damanleggene på sikt tas over av Rælingen kommune og at kommunen dermed får driftsansvaret for disse. Søknad om konsesjon til rivning av damanleggene ligger for tiden inne til behandling hos NRV.

Ramstadsjøen_dam.JPG


Kommunale dammer
Nedenfor Myrdammen mot Nordbydalen ligger restene av den gamle demningen til Nordby Bruks industrivirksomhet. Hele området ved Myrdammen var tidligere demmet ned, og går man stiene ved Myrdammen vil man gå på områder som tidligere lå under vann. Det er Rælingen kommune som har driftsansvaret for dammen.

Skoledammen ved Rud skole eies av kommunen, og dammens videre liv er uavklart. Her var det tidligere to dammer, hvor nedre dam står igjen i dag.

Fjerdingbydammen

Ved Fjerdingbydammen er det i dag en liten dam til snøproduksjon i Marikollen. I forbindelse med videreutviklingen av Marikollen idrettspark ble det sommeren 2017 søkt NVE om konsesjon om oppdemming av Fjerdingbyputten, slik at kapasiteten vil bli god nok til å forsyne det kommende anlegget med nok vann til snøproduksjon for både nye alpintraséer og langrennsløyper. Får kommunen konsesjon vil området i tillegg til å forsyne Marikollen med nok vann kunne fungere som et viktig flomvern for eksisterende og kommende bebyggelse rundt Fjerdingby. Det må også nevnes at en slik oppdemming vil kunne fungere som rekreasjonsområde for nåværende og kommende beboere i Fjerdingby og områdene rundt ved at landskapet opparbeides med større vannspeil og konstruksjonene tilknyttet oppdemmingen kan tilpasses omgivelsene på en god måte. Søknaden ligger inne til behandling hos NVE (oppdatert januar 2019).

Andre dammer i Rælingsmarka

I tillegg er det dammer på Søndre Krokvann, Morterudvann, Gjeddevann, Østre Strøm og ved Nordbysjøen. Disse eies i dag ikke av kommunen.