I Rælingen finnes det mange damanlegg og de fleste av disse ligger i Østsmarka.

Åmotdammen og Ramstadsjøen

På Ramstadsjøen (bilde) og Åmotdammen ligger det damanlegg som per dags dato (mai 2019) er eid av Nedre romerike vannverk (NRV AS). NRV AS søkte høsten 2017 om konsesjon til rivning av en rekke damanlegg på Romerike, deriblant disse to i Rælingen. NRV AS som innehaver av dammene har ikke lenger behov for disse for levering av drikkevann. Rælingen kommunestyre vedtok i juni 2017 at kommunen skal ta over eierskapet av disse damanleggene, slik at vannspeilet ivaretas slik det er i dag. Det betyr at damanleggene på sikt tas over av Rælingen kommune og at kommunen dermed får driftsansvaret for disse. I april 2019 fattet NVE vedtak om å gi konsesjon til rivning. Konsesjonen gir NRV AS mulighet til å rive de to damanleggene dersom ikke kommunen eller andre vil overta anleggene. Saken skal opp til endelig politisk behandling i kommunen i starten av 2021, før det eventuelt inngås avtale med NRV AS om overtagelse.

Ramstadsjøen_dam.JPG


Kommunale dammer
Nedenfor Myrdammen mot Nordbydalen ligger restene av den gamle demningen til Nordby Bruks industrivirksomhet. Hele området ved Myrdammen var tidligere demmet ned, og går man stiene ved Myrdammen vil man gå på områder som tidligere lå under vann. Det er Rælingen kommune som har driftsansvaret for dammen.

Skoledammen ved Rud skole eies av kommunen, og dammens videre liv er uavklart. Her var det tidligere to dammer, hvor nedre dam står igjen i dag.

Fjerdingbydammen

I forbindelse med det økte behovet for vann til snøproduksjon i både alpinanlegget og langrennsløypene i Marikollen ble det i juli 2017 søkt NVE om konsesjon til oppdemming av Fjerdingbydammen. Konsesjonssøknaden ble i mars 2019 godkjent av NVE og kommunen har med bakgrunn i dette startet opp arbeidet med en reguleringsplan som innbefatter både Fjerdingbydammen og traséen fra Marikollen til Ramstadsjøen. Den nye Fjerdingbydammen vil i tillegg til å forsyne Marikollen med nok vann, kunne fungere som et viktig flomvern for eksisterende og kommende bebyggelse rundt Fjerdingby og området rundt dammen vil opparbeides som rekreasjonsområde. Reguleringsplanen skal opp til førstegangsbehandling i kommunen i starten av 2021.

Andre dammer i Rælingsmarka

I tillegg er det dammer på Søndre Krokvann, Morterudvann, Gjeddevann, Østre Strøm og ved Nordbysjøen. Disse eies i dag ikke av kommunen.