Kontaktinformasjon

Telefon: 63 83 52 37/63 83 51 52  Åpningstider: 0800 - 1530

Send en e-post

Akuttberedskap kveld og helg: 64 99 32 70 (barnevernvakta)

Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby

Postadresse: Postboks 100, 2025 Fjerdingby

Se mer relevant informasjon nedenfor.

Hva gjør vi?

Barneverntjenestens hovedoppgave er å bidra til at barn og ungdom mellom 0 og 18 år som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal hjelpe ungdom som står i fare for å utvikle rusproblemer eller kriminell atferd, og bidra til behandlingstilbud til de som har utviklet slike problemer.  Vi har også ansvar for barnevernfaglig oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Barneverntjenesten kan ikke avgjøre spørsmål om daglig omsorg/fast bosted eller samvær mellom barn og foreldre som har flyttet fra hverandre.

Hva kan du forvente av barneverntjenesten?

Vi bestreber oss på å følge Rælingen kommunes verdier: respekt for enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet. Vi jobber etter Lov om barneverntjenester og i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser for saksbehandling. Vi tilbyr generelle råd og veiledning om barn og familier. Tilhører ikke spørsmålet vårt arbeidsfelt kan vi veilede deg til riktig sted.

Hva bør du gjøre hvis barneverntjenesten har kontaktet deg?

Det bidrar til god saksbehandling hvis du gir oss nødvendig og riktig informasjon for å få belyst saken din best mulig, gir oss beskjed hvis det oppstår endringer i din situasjon, og overholder avtaler som du har gjort med oss. Legg igjen beskjed dersom den du vil snakke med ikke er tilstede, så blir det lettere å kontakte deg tilbake.

Saksbehandling

Alle henvendelser om bekymring skal vurderes innen en uke. Saken henlegges eller undersøkes videre. Undersøkelsen skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 3 måneder, dette kan utvides til 6 måneder. Gjennom undersøkelsen skal barnet/ungdommens behov for hjelp kartlegges gjennom samtaler, hjemmebesøk, observasjoner og innhenting av opplysninger. Undersøkelser konkluderes skriftlig, og vedtak om tiltak kommer skriftlig. Hvis vedtaket oppfattes som urimelig kan du klage. Det opplyses i vedtaket om hvordan klage fremmes og hvilke frister som gjelder.

Hjelpetiltak

Barneverntjenesten gir to hovedtyper av tiltak. Endringstiltak som skal hjelpe familien til å gi god nok omsorg, som råd og veiledning, familieterapeutiske tiltak, ICDP-foreldreveiledning, Circle of Security-foreldreveiledning, PMTO, MST eller ART. Det kan i tillegg gis tiltak som kan støtte opp om familien slik at barnet/ungdommen får dekket sine behov. Enkelte ganger kan barn/ungdom plasseres utenfor hjemmet som et hjelpetiltak i samarbeid med familien. Hvilke tiltak som settes inn avgjøres av hva som er barnets/ungdommens behov. Det skal utarbeides en tiltaksplan når tiltak iverksettes.

Noen av tilbudene som ICDP, COS, ART, Fortsatt foreldre gis i grupper i samarbeid med andre tjenester i kommunen, og tilbys også familier/barn/ungdom som ikke er i kontakt med barnevernet.

Omsorgstiltak

I noen tilfeller kan ikke barnet bo hjemme hos sine foreldre. Barneverntjenesten kan da fremme forslag om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda for sosiale saker for Oslo og Akershus. Fylkesnemnda er en rettsliknende instans, hvor foreldre og ungdom over 15 år representeres av advokat. Barn/ungdom kan plasseres i fosterhjem eller institusjon. Det skal lages en omsorgsplan.

Hvem er vi?

Barneverntjenesten i Rælingen har 15 stillinger. De ansatte er hovedsaklig barnevernpedagoger eller sosionomer, mange med videreutdanning. Tjenesten er delt i to team, barneteam og ungdomsteam. Saker fordeles etter innhold og alder på barna når melding er mottatt, og så beholdes som hovedregel samme saksbehandler gjennom saksgangen.

Barnevernleder: Marianne Farstadvoll