Nedenfor finner du informasjon om avdelingen som består av innsatsteam, fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentralen og hjelpemiddeltjenesten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Dovrebygget, 2. etasje, Øvre Rælingsveg 176, 2008 Fjerdingby
Post: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg, avdeling for mestring og rehabilitering, Pb.100, 2025 Fjerdingby
Åpent:     kl. 08.00 -15.30 (hverdager)
Telefon:  989 00 490 (hverdager kl. 0900 - 1100)

Avdelingsleder: Anne Kopperud

Innsatsteam

Innsatsteamet er en tverrfaglig tjeneste bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Våre tjenester er intensiv spesialisert tverrfaglig rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Tjenestene er tidsavgrenset til 8 uker. Våre oppgaver er blant annet å trene på daglige aktiviteter, å gi medisinske råd og å orientere om ulike tjenester og tilbud i kommunen.

Målgruppe: Tjenesten er for deg som har behov for et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg enten etter utskrivelse fra sykehus/korttidsavdeling eller som forebyggende tiltak for å kunne fortsette å bo i eget hjem.

Kriterier/vilkår: Du må være motivert for trening og for å jobbe målrettet med hensikt om å bli mest mulig selvhjulpen. Tjenesten er gratis.

Du finner søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester under Skjemaer i menylinjen på nettsidene. Du kan kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg på telefon 64 80 20 96 for å få hjelp til å søke om tjenester fra Innsatsteamet.

Alle henvendelser til Innsatsteamet blir behandlet fortløpende i samarbeid med saksbehandlere for helse- og omsorgstjenester. Det er ikke vedtak på tjenestene fra Innsatsteamet.

 

Fysioterapi

Fysioterapeutens grunnleggende oppgave er å arbeide for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne. Fysioterapeuten arbeider med mennesker som blir utsatt for eller utvikler sykdom, lidelser og skader i bevegelsessystemet, eller har medfødte funksjonshemminger.

Tjenesten består av fastlønnede fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

Formålet med fysioterapi er at enhver skal oppnå et best mulig fysisk funksjonsnivå ut fra egne forutsetninger og mål. Mestringsevne, likeverd og deltagelse er viktige prinsipper.

Fysioterapeuten undersøker og behandler etter henvisning fra lege. Målgruppe er innbyggere i kommunen som har behov for fysioterapi og/eller rehabilitering. Tjenesten gis til alle over 18 år.

Kriterier er behov for individuell vurdering, behandling individuelt eller i gruppe eller hjemmebehandling.

Noen av fysioterapeutens arbeidsoppgaver:

 • forebyggende og helsefremmende tiltak
 • behandling på omsorgssentrene og i hjemmet.  
 • undersøkelse etter henvisning fra f.eks. lege, jordmor, pleiepersonell, pårørende, annen fysioterapeut eller sykehus
 • veiledning og informasjon til brukere, pårørende og ansatte
 • formidling av hjelpemidler
 • oppfølging etter sykehusopphold
 • re-/habiliteringsarbeid, medvirkning ved utarbeidelse av individuelle planer i samarbeid med bruker og andre faggrupper/instanser
 • ridefysioterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten gir tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og faser i livet.

Tjenesten har to sansetapskoordinatorer, synskontakt og hørselskontakt.

Ergoterapeutenes arbeid og innsats skal være helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og vedlikeholdende.

Kriterier er at bruker har behov for bistand til utføre daglige aktiviteter og/eller bistand til tilrettelegging for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler

Noen av ergoterapeutenes oppgaver:

 • kartlegging og vurdering av ADL (aktiviteter i hverdagen)
 • trening av ADL-ferdigheter
 • funksjonstrening; motorisk, kognitiv, psykisk og sosialt
 • kompenserende tiltak, tilrettelegging av omgivelsene
 • utprøving, tilpasning, trening, oppfølging av tekniske hjelpemidler
 • boligtilpasning
 • re-/habiliteringsarbeid. Medvirkning til utarbeidelse av individuelle planer. 

Målgrupper er mennesker i alle aldre med ulike sykdommer eller skader, funksjonshemninger eller risiko for helseplager.

Det gis tilbakemelding på henvisning innen 14 dager.


Begge tjenester har et bredt samarbeid med andre faggrupper i kommunen, spesialisttjenesten, opptrenings- og kompetansesentra, hjelpemiddelsentralen og andre eksterne instanser.


Hjelpemiddeltjenesten har utlån av tekniske hjelpemidler ved midlertidig behov.

Se: Henvendelsesskjema fysioterapi/ergoterapi

 

Kontaktinformasjon for ergoterapitjenester

Vakttelefonnummer er 989 00 490. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 0900 til kl. 1100.

E-post: ergoterapihenvendelser@ralingen.kommune.no

Ergoterapeut for voksne, Atle Hammer tlf. 481 67 658

Ergoterapeut for voksne, synskontakt, Rikke Lise Glader tlf. 481 67 691

Ergoterapeut for voksne, Carita Olofsson tlf. 481 67 593

Ergoterapeut for barn, Ann Lysell Lensnes tlf. 481 67 655

Ergoterapeut for barn, 50%,  tlf. 969 44 208

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvnproblemer gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Tilbudet gis etter frisklivsresept fra fastlge eller NAV, eller ved å kontakte Frisklivssentralen i Rælingen.

E-post: frisklivssentralen@ralingen.kommune.no

Telefon: 481 67 656

Hjelpemiddeltjenesten

Beskrivelse: Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår: Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten:  Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler.

Hjelpemiddeltjenesten utfører utlån av tekniske hjelpemidler ved midlertidig behov. Hjelpemidlene lånes ut 3 måneder av ganger med mulighet for fornyelse ved behov.  Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. Hjelpemiddeltjenesten tar også imot henvendelser om reparasjoner av tekniske hjelpemidler.

Hjelpemiddellageret er åpent for utlån og levering av hjelpemidler tirsdag og torsdag 10-14, samt fredag 12-14. Åpent for telefonhenvendelser alle dager kl 9-15.

Kontaktperson: Mette Christensen, tlf: 481 67 643 Adresse: Kirkebyvegen 2, 2008 Fjerdingby

Pris for tjenesten: Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

For spørsmål omkring behov for varige hjelpemidler, kontakt ergoterapitjenesten.

For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylke

Ved AKUTT BEHOV for reparasjon av tekniske hjelpemidler kontakt NAV hjelpemiddelsentralens akuttnr: Dagtid: 21 06 97 00/kveld og helger 452 16 220