Nedenfor finner du informasjon om avdelingen som består av vurderings og mestringsteam, fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentralen og hjelpemiddeltjenesten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Løvenstadtunet, Løvenstadvegen 16, 2006 Løvenstad
Post: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg, avdeling for mestring og rehabilitering, Pb.100, 2025 Fjerdingby
Åpent: kl. 08.00 -15.30 (hverdager)

Avdelingsleder: Anne Kopperud

Vurderings- og mestringsteam

Vurderings- og mestringsteamet er en tverrfaglig tjeneste bestående av ergoterapeut, sykepleier og to fysioterapeuter. Vi skal vurdere og kartlegge brukers behov og anbefale rett tjeneste til rett tid. Videre tilbyr vi intensiv tverrfaglig rehabilitering i inntil seks uker. Vi er opptatt av hva som er viktig for deg og hvilke ressurser du har, slik at du oppnår størst mulig grad av egenmestring. 

Se mer om Vurderings- og mestringsteam

Tjenesten er gratis.

Du finner søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester under Skjemaer i menylinjen på nettsidene. Du kan kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg på telefon 64 80 20 96 for å få hjelp til å søke om tjenester fra Innsatsteamet.

Alle henvendelser til Vurderings- og mestringsteam blir behandlet fortløpende i samarbeid med saksbehandlere for helse- og omsorgstjenester. Det er ikke vedtak på tjenestene fra vurderings- og mestringsteamet.

 

Fysioterapi

Den kommunale fysioterapitjenesten gir i hovedsak fysioterapi til de som ikke kan nyttiggjøre seg av den private fysioterapitjenesten.

Vårt tilbud:

 • Rehabilitering og habilitering på kommunale institusjoner

 • Gruppetreninger (Slaggruppe, lungegruppe, styrke- og balansegrupper)

 • Hjemmebehandling

 • Friskliv

Henvendelser og ventetid: Henvendelser vurderes etter en prioriteringsnøkkel. Tidvis er det ventetid for vurdering/behandling.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

 

Kontaktinformasjon:

E-post: fysioterapihenvendelser@ralingen.kommune.no (OBS: Unngå sensitive opplysninger)

Telefon:

 • Avdelingsleder for Mestring og rehabilitering

  • Telefon: 48167652

 • Fysioterapeuter:

  • Telefon: 48167594, 48167578

 • Turnuskandidat:

  • Telefon: 91244189

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten gir et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vanskeligheter med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det.

Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse og tilhørighet i hjem, barnehage/skole, arbeid og fritid.

Om ergoterapitjenesten:

 • Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon.

 • Kartlegging, funksjonsvurdering og trening i daglige gjøremål.

 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser, slik at bolig, fritidsarenaer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barn og voksnes mulighet til aktivitet og deltakelse.

 • Tilpasning og tilrettelegging av aktiviteter i hverdagen.

 • Forebygging av skader, ulykker og belastningslidelser.

 • Opptrening/rehabilitering etter skade eller sykdom.

 • Gir råd, informasjon og undervisning.

 • Utprøving, tilpasning og oppfølging ved langvarig behov for tekniske hjelpemidler.

 • Tjenesten er gratis.

Tjenesten har et bredt samarbeid med andre faggrupper i kommunen, spesialisthelsetjenesten, opptrenings- og kompetansesentra, hjelpemiddelsentralen og andre eksterne instanser.

Hjelpemiddeltjenesten har utlån av tekniske hjelpemidler for en kortere periode.

Se: Henvendelsesskjema fysioterapi/ergoterapi

Kontaktinformasjon for ergoterapitjenester

E-post: ergoterapihenvendelser@ralingen.kommune.no

Ergoterapeut for voksne, tlf. 481 67 658

Ergoterapeut for voksne, synskontakt, tlf. 481 67 691

Ergoterapeut for voksne, hørselskontakt, tlf. 481 67 593

Ergoterapeut for barn, tlf. 481 67 655

Ergoterapeut for barn, 50%,  tlf. 989 02 390

Dagrehabilitering

Hva tilbyr vi?

 • Dagrehabiliteringen på Fjerdingby Helsetun i Haugervegen 25 vil være et hyggelig sted hvor deltakelse og mestring står i fokus.
 • Brukerne får trene, øve på ulike aktiviteter, spise godt og omgås med andre mennesker. 
 • Målet er at bruker kan mestre hverdagen sin og kan bo lenger i sitt eget hjem. 
 • Vi tilbyr individuell styrke- og balansetrening, gruppetrening, ADL-trening og håndtrening sammen med ergoterapeut, fysioterapeut og hjelpepleier. 

 

Hvem kan delta?

 • Søker må være fra 18 år og oppover, hjemmeboende og bo i Rælingen kommune 
 • Bruker må ha rehabiliteringspotensiale, kunne sette seg mål og være motivert for trening 
 • Må kunne fungere i gruppe med andre 
 • Bør kunne reise/sette seg selvstendig 
 • Bør være kognitivt velfungerende 
 • Tjenesten tildeles etter kartlegging og individuell faglig vurdering  

          

Hvor lenge kan du delta?

 • Deltakelse i 8 uker, to ganger i uka fra kl. 10-14. Det vil være mulig med gjentakende deltakelse. 

 

Hva koster det?

 • Tilbudet koster 100 kroner per dag.
 • Om det er behov kan vi bestille pasienttransport til brukerne, de betaler da egenandel.

 

Hvordan får du delta?

 • Henvisning skjer på samme måte som til fysioterapi og ergoterapi, merk henvisningen med «Dagrehabilitering».
 • Vi kan også kontaktes på telefon: 457 28 124 onsdag og fredag.
 • Etter at vi mottar henvisningen, vil vi gjøre et kartleggingsbesøk hjemme hos bruker.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvnproblemer gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Tilbudet gis etter frisklivsresept fra fastlge eller NAV, eller ved å kontakte Frisklivssentralen i Rælingen.

E-post: frisklivssentralen@ralingen.kommune.no

Telefon: 481 67 656

Hjelpemiddeltjenesten

Kontakttelefon mandag-fredag 9-15:
481 67 643

Adresse:
Kirkebyvegen 2
2008 Fjerdingby

Åpent for besøkende tirsdag og torsdag 10-14, samt fredag 12-14.

Hjelpemiddeltjenesten tilbyr utlån av tekniske hjelpemidler for dem som har nedsatt funksjonsevne for en kortere periode. Hjelpemidlene lånes ut 3 måneder av gangen med mulighet for fornyelse ved behov. Hjelpemiddeltjenesten utfører montering og eventuell enkel reparasjon av tekniske hjelpemidler.

For spørsmål omkring behov for varige hjelpemidler kontakt ergoterapitjenesten på telefon: eller e-post: ergoterapihenvendelser@ralingen.kommune.no.

Ved AKUTT behov for reparasjon av tekniske hjelpemidler ta kontakt med Nav hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus på telefon: 407 02 803 (dagtid), 452 16 220 (kveld og helger).

Pasienter med covid-19

Pasienter med covid-19 eller som sliter med senvirkninger bes ta kontakt med vurderings- og mestringsteamet. 

Se denne lenken for "Råd til pasienter med senvirkning av covid-19"