I henhold til kommuneloven § 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsberetningen tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og er en oppsummering av året sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet, samt justeringer underveis gjennom vedtak i kommunestyret.

Årsberetning 2013.

Årsregnskap 2013 - vedlegg til årsberetning 2013.pdf

 

I tillegg til innledende kapitler om samfunn, tjenester og brukere, organissjon og økonomi, kan du lese om:

 

Kommunedelplaner

Rapportering på kommunedelplaner viser målsettinger, status og fremdrift på tiltak innenfor ulike kommunedelplaner.

Interkommunale samarbeid

Rapportering på de interkommunale samarbeidene viser en status på de største interkommunale samarbeidene Rælingen kommune deltar i, samt Rælingen Kirkelige Fellesråd. Sidene følger samme struktur som enhetssidene, og inneholder kjerneoppgaver, viktige hendelser, samt måleindikatorer og nøkkeltall inklusive økonomi.

Enhetssider

Enhetssidene inneholder viktige hendelser, status utviklingsområder, kjerneoppgaver og måleindikatorer og nøkkeltall inklusive økonomi, årsverk og sykefravær.

Enheten beskriver årets viktigste hendelser, sett i sammenheng med et bakgrunnsbilde eventuelt med historikk og videre planer. Fremdrift og status på valgte utviklingsområder i gjeldende handlingsprogram beskrives. Enheten viser også utvikling på måleindikatorer slik de er definert i gjeldende handlingsprogram, samt trekker fram nøkkeltall på andre områder det er relevant å vise utvikling på.

 

Prosjektsider

Prosjektsidene inneholder en bakgrunnsbeskrivelse som oppsummerer bakgrunnen for prosjektet med vedtak og bevilgninger, status for rapporteringsperioden og økonomisk oversikt med kommentarer.

Den økonomiske prosjektoppfølgingen baserer seg på påløpte og budsjetterte kostnader og inntekter som knyttes til prosjektene, og har både et ett-årig og et akkumulert perspektiv. Finansiering av prosjektene er felles, og fremgår ikke av oversikter på prosjektsider.

 

Vedlegg

Både årsberetning og vedlegg ble vedtatt av kommunestyret 18.06. i år. Vedlegg til årsberetningen er årsregnskapet. Dette er den forskriftsmessige oppstillingen av resultat og balanse med noter. I tillegg utarbeides det finansrapporter tertialvis som behandles politisk separat. Årsberetning, vedlegg og tertialrapporter fins under Planer og samfunn på førstesiden.