Saker til behandling:
Kontrollutvalgets behandling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike revisjon IKS, Forvaltningsrapport - Eiendomsforvaltning, vedlikehold av formålsbygg, Investeringsramme for IKT-utstyr, Ravinen - Organisering av brukermedvirkning, Kompetanseplan grunnskole 2019-2020, Kunst i offentlig rom - retningslinjer og investeringsmodell, Opprettelse av innovasjonsfond,  Oppgradering av lokaler - Kirkebyvegen 2,  Oppgradering Myrdamvegen, Avslutning av byggeprosjekt - Energisentral Fjerdingby,  Veilysnorm for kommunene på Romerike, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - revidert utgave,  Evaluering av utvidelse til døgndrift ved Barnevernvakten Romerike, Bemanningsplaner og vikarordninger i pleie- og omsorgstjenestene,  Strategi for kulturtjenestene, Endringer i råd og utvalg som følge av ny kommunelov og veileder om utvalgslederrollen. Spørsmål om felles forliksråd, Behandling av detaljreguleringsplan for Buholen boliger,  Godtgjøringsregulativ for folkevalgte 2019 - 2023,  Tilrettelegging for utvikling av Rud skole