Frister
Frist for innlevering av listeforslaget er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

  • Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen - det er altså ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten.
  • Fysisk innlevering kan kun skje til Rælingen rådhus - åpningstid 08.00-15.30 (det er mulig å avtale levering utenom åpningstiden).
  • Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00.

Om listeforslaget
Kjente partier for kommunene (partier som tidligere har stilt til valg) har fått informasjon tilsendt per e-post.  De vil kunne levere inn et forslag etter reglene om forenklet behandling - det vi si at det er tilstrekkelig at forslaget underskrives av to styremedlemmer i lokalpartiet med ansvar for innlevering av listeforslag i Rælingen.
Reglene om antall underskrifter finner du i valgloven § 6-3 (1)

Når det gjelder hvem som blir nominert / oppført på listeforslaget er det viktig å være klar over alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra valg (må avgi en skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringen er sendt ut av valgsekretariatet). Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 3-4.

Partinavn på listeforslaget 
Partinavnet som skal påføres listeforslaget skal være det samme som er registrert i Partiregisteret dvs. "Registrert vernet partinavn" , altså eksempelvis "HØYRE" ikke "Rælingen HØYRE", "RØDT" ikke "Rælingen RØDT" osv.  Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-1 (2) bok b.

Antall listekandidater 
Det skal velges 35 medlemmer til det nye kommunestyret i Rælingen, og valgloven regulerer i dette tilfellet at det skal være minst 7 og maksimalt 41 navn på listeforslaget. Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-2 (2)

Merk følgende: Listeforslaget må skrives ut tosidig, slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark).

Vedlegg til listeforslaget
Det må også leveres et vedlegg, og dette inneholder noen andre opplysninger enn det som fremgår på selve listeforslaget. Bestemmelsen om vedlegg finner du i valgloven § 6 - 4. Dersom en kandidat ikke skulle være innført i folkeregisteret som bosatt i Rælingen når listeforslaget innleveres må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen, dvs. flyttet til Rælingen. Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-4 bokstav c

Merk følgende: Vedlegget må skrives ut tosidig slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere vedlegget på to adskilte ark).

Det er også mulig å sende inn listeforslaget og vedlegget skannet via e-post for å rekke innleveringsfristen, men originale tosidige papirversjoner må uansett leveres så fort som mulig.

Kontroll av listeforslaget før innlevering
Om ønskelig vil alle forslagstillere få anledning til å kontrollere / sjekke listeforslaget mot manntallet gjennom en dialog med valgsekretariatet - helst i god tid før innleveringsfristen. Gjennom å gjøre dette vil alle opplysninger knyttet alle foreslåtte kandidater sjekkes mot folkeregisteret/manntallet og man får «vasket» bort det som eventuelt ikke stemmer med manntallet. Vi vil få tilgang til manntallet i midten av januar 2019.

Trolig vil vi også i 2019 få tilgang til Excel-regneark som «snakker» med EVA (Elektronisk Valg Administrasjon) og som ved bruk vil gjøre kontrollen av listeforslaget mye raskere. Opplysninger i dette Excel-regneark er opplysninger som skal inn i listeforslaget/vedlegget.

Veiledning fra Valgdirektoratet 
På sidene til Valgdirektoratet ligger det informasjon om listeforslag - om utfylling og behandlingen av disse. Merk at Rælingen kommune bruker egne maler for listeforslag og vedlegg til listeforslag som skal brukes:

Listeforslag to underskrifter - PDF

Utvidet mal for Listeforslag vedlegg - Excel Listeforslag vedlegg - Excel - Listeforslag vedlegg - PDF


Godkjenning av valglistene
Når listeforslaget er mottatt og kontrollert - og etter at fristen for å trekke forslaget er utløpt (23/4) - vil valgsekretariatet sende underretning til alle foreslåtte kandidater med en kort frist for å trekke sitt kandidatur (trolig 29. april). Når fristen for å be seg fritatt er utløpt, legges det frem en sak til valgstyret om endelig godkjenning av listeforslaget. Sak om dette er planlagt å bli behandlet 13. mai 2019 - i god tid før fristen som er 1. juni.

Nye lokallag i Rælingen
Alt knyttet til signatur av listeforslag osv forutsetter at det nye lokallaget/forslagsstiller er registrert/operativt - og at alle opplysninger er registrert i Enhetsregisteret. Dette innebærer at det nye lokallaget har oversendt følgende dokumenter for registrering hos Enhetsregisteret; 

  • Stiftelsesdokumenter
  • Vedtekter
  • Protokoll som viser valg av styret

Eventuelle styreendringer vil fremgå av årsmøteprotokoll - hvilket da betyr at denne må sendes Enhetsregisteret. Husk også årsmøte knyttet til opphør av gammelt lokallag.