Tettstedsutvikling i Fjerdingby

Rælingen kommune arbeider med utvikling av et nytt kommunesentrum i Fjerdingby. Denne utvikling er forankret i en egen kommunedelplan for Fjerdingby samt i regional areal -og transportplan i Akershus, hvor Fjerdingby er definert som et fremtidig knutepunkt. Nærheten til Lillestrøm, Oslo, Østmarka og Øyeren, og med umiddelbar nærhet til et attraktivt rekreasjonsområde, skaper en forventning om at Fjerdingby skal utvikles til en attraktiv og aktiv møteplass.

Kommunen har, i samarbeid med JM Norge og Oxer Eiendom, siden 2015 arbeidet med utviklingen av en reguleringsplan for sentrumsområdet, og denne ble vedtatt av kommunestyret i juni 2018.

Planen innebærer en omfattende utvikling av området rundt Marikollen, hvor det skal etableres boliger, butikker, offentlige formålsbygg, samt torgarealer. Mer informasjon om prosjektet finner du: her 

Rælingen kommune skal bygge et nytt offentlig formålsbygg, inneholdende bl.a bibliotek, kulturlokaler og helsestasjon, og utlyser en mulighet for å leie arealer i dette bygget for drift av serveringstilbud.  Kommunens nye bygg vil få en sentral plassering på torget med mulighet for uteservering. Vi ønsker en kafe med bakevarer på dagtid og eventuelt varmretter på kveldstid. 

 

Om lokalene

Rælingen kommune er nå i gang med planlegging av byggeprosjektet. I romprogrammet planlegges det med et leieareal i størrelsesorden 109-150 m2, som ligger i tilknytning til biblioteket, og med egen inngang mot torget. Det planlegges at lokalene får eget wc, slik at driften kan organiseres uavhengig av byggets øvrige åpningstider. Bygget forøvrig planlegges som et meråpent konsept.

Leietaker vil ha mulighet for å delta i planleggingen/utformingen av lokalene, innenfor et gitt handlingsrom. Lokalene vil leies ut med grunnleggende opparbeidelse, og etter nærmere avtale med leietaker. Leietaker vil besørge konseptspesifikt inventar.

 

Forventninger til leietaker

Rælingen kommune ønsker å tilknytte seg en langsiktig samarbeidspartner og leietaker, om en sentral og strategisk viktig funksjon i nye Fjerdingby sentrum.

Det er ønskelig med et kafekonsept, som på dagtid kan ha et kaffe/påsmurt tilbud, og som på kveldstid kan ha enklere varmretter/pizza, eventuelt med mulighet for skjenkebevilling. Det er i gjennomførte medvirkningsprosesser beskrevet etterspørsel etter en «bakeri»-profil, så leietakere som kan tilby brød og bakevarer som en del av sortimentet vil ha et fortrinn i vurderingen. Det forventes ikke at bakeriproduksjon foregår i lokalene.

 

Kommersielle forutsetninger

Kommunen ser for seg en byggestart for prosjektet i 2019 med tentativ ferdigstillelse i løpet av 2021. Med hensyn til utformingen av kafekonseptet og lokalene i tidlig fase er det ønskelig å inngå en intensjonsavtale med en driver allerede under planleggingsfasen.

Leiebetingelsene vil gjenspeile at Fjerdingby forventes å bli en attraktiv møteplass, med et godt næringsgrunnlag. Samtidig vil det bli tatt hensyn til at etablering og lønnsomhet vil måtte opparbeides over noe tid. Kommunen vil tilby en leieavtale som tar høyde for dette. Kommunen ønsker å tilrettelegge for et næringsgrunnlag, f.eks. gjennom ansattavtaler, da det ikke vil etableres egen kantine og ellers være begrensede personalromsfasiliteter i bygget. Ansatte vil også oppfordres til å bruke serveringskonseptet i forbindelse med møter og arrangementer. Kommunen er også positive til å diskutere samarbeid knyttet til sosiale sysselsetningstiltak.

 

Kontaktperson

Kontaktperson hos Rælingen kommune er avdelingsleder utvikling Per Hellevik Carlsson, telefon: 99374960, e-post: per.hellevik.carlsson@ralingen.kommune.no  

 

Hva må du gjøre for å bli tatt til vurdering?

Interesserte bes om å sende en søknad til:

   Rælingen kommune

   Pb. 100

   2025 Fjerdingby

Søknaden må leveres innen 14.12.2018 i lukket konvolutt merket «søknad kafedrift» og være på USB minnepenn. Søknaden skal inneholde søknadsbrev, en presentasjon av tenkt konsept, som også beskriver erfaringsbakgrunn til leietaker/driftsansvarlige, samt dokumenter som synliggjør økonomisk soliditet og finansieringsevne.

Kommunen vil i valget av samarbeidspartner vurdere

  1. serveringskonseptets egnethet for det nye sentrumet

  2. leietakerens økonomiske soliditet

  3. leietakerens interesse/konsept for samarbeid med kommunens virksomhet.

Basert på mottatte søknader vil kvalifiserte tilbydere inviteres til møte, hvor ytterligere informasjon om prosjektet gis, utkast til leiekontrakt fremlegges, samt informasjon om videre prosess presenteres.

 

Les mer:  Sentrumsutvikling Fjerdingby

Planer for Fjerdingby sentrum

Fakta om Rælingen kommune

Kampanjesiden: Vil du skape en attraktiv møteplass?

 

Skisser: Torg i Fjerdingby sentrum, Dyrvik Arkitekter A/S.

 

Publisert 6.11.2018 og oppdatert 04.12.2018.