Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gebyrer for arbeid etter forurensingsloven

Hjemlet i forurensningsloven og forureningsforskriften §11-4GENERELLE BESTEMMELSER

Regulativet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens § 33.1, lov im eiendomsregistrering (martikkelloven) § 32 og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) §7.

Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

 

Beregningstidspunkt

For arbeide etter dette regulativ sendes regning etter at arbeidet er utført/vedtak fattet. Klage på gebyrfastsettelse i samsvar med A5 medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart synes urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt fastsette et høvelig gebyr etter grunngitt søknad fra den som har fått krav om slikt gebyr. Søknad om helt eller delvis fritak for gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Klage

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da den kun er oppfølging av regulativet. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen.

 

Avbrudd i arbeide

Når en tiltakshaver/revirent selv forårsaker at kommunens arbeid blir avbrutt, skal vedkommende betale andel av tilhørende gebyr forholdsvis til det arbeide som er utført eller som kommunen måtte utføre.

 

Justering av gebyrsatsene

Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak, skal gebyrsatsene pr. 1.januar hvert år justeres overensstemmende med konsumprisindeksen. Ved slik regulerig skal satser avrundes oppover til nærmeste hele 100- krone.

 

4 Gebyr for arbeid etter forurensingsloven

 

Utslipp fra mindre  avløpsanlegg Gebyr
a) Behandling av søknad om utslippstillatelse for nyanlegg < 16 p.e. (4 hus) kr 8 300
b) Behandling av søknad om rehabilitering av gamle anlegg for utslipp kr 4 700
c) Behandling av søknad om utslippstillatelse for anlegg > 15 p.e: Pr. p.e. utover stasen under pkt a (maksimalt kr 30 000) kr    400
d) Tilsynsgebyr for funksjonstesting av private renseanlegg kr 2 700 

 

Del artikkelen:
Tips en venn