Arbeidet styres av en ledergruppe bestående av ordfører, lensmann og rådmannsgruppen. Den løpende samordningen skjer i arbeidsutvalget hvor det sitter en rektor fra barneskole, en rektor fra ungdomsskole, rektor for Rælingen videregående, en barnehageleder, kultursjef, enhetsleder for hjemmetjenesten, en med ansvar for forebyggende arbeid ved lensmannskontoret, og enhetsleder for familie og helse. Kulturkonsulent barn og unge i kultur- og fritidsenheten er saksbehandler for SafiR.

SafiR-utvalget skal ha oversikt over oppvekstmiljøet i Rælingen og hvilke tjenester kommunen har for barn og unge. Utvalget skal utfra denne oversikten vurdere om det er behov for endring i tjenestene, og om det er utfordringer som bør tas tak i. SafiR har for eksempel arbeidet fram "Veileder for tverrfaglig samarbeid" og "Fravær i barnehager og skoler-en praktisk og faglig veileder". Deltakelse i undersøkelsen Ungdata er også samordnet gjennom SafiR.

Les mer:

Ungdata-undersøkelse 2014

Ungdata 2017 (gjennomføres i mars)