Trivsel, livskvalitet og folkehelse er satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025, og folkehelseperspektivet skal ligge til grunn i kommunens planarbeid og saksbehandling. God folkehelse i befolkningen er avhengig av alt fra gode skoler og barnehager, gode nærmiljø, helsetilbud, tilgang på aktivitet og tilgang på rent vann og luft. Dette gjør at hele kommunen må ha fokus på folkehelse.

Det er opprettet en sentral folkehelsegruppe bestående av kommuneoverlege, samfunnsplanlegger, kultursjef og enhetsleder familie og helse/folkehelsekoordinator. Gruppen har spesielt ansvar for å følge med på og være pådriver for kommunens folkehelsearbeid.

Folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Kommunen har etter folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen en plikt til å ha en oversikt over befolkningsutvikling, sosiale forhold, oppvekstforhold, helsetilstand og påvirkningsfaktorer for utvikling av god eller dårlig helse.

Kommunen har i 2015 utarbeidet en folkehelseoversikt som skal være grunnlag for videre arbeid med prioriteringer og planlegging av innsats i en fireårsperiode. Denne suppleres med årlige rapporter/oversikter som legges fram med årsberetningen.

Regjeringen har lagt fram ny folkehelsemelding i mars 2015 med fokus på psykisk helse hos barn og unge, å senke terskelen for fysisk aktivitet og aktive eldre.

Linker til noen sider om folkehelse:

Folkehelseinstituttet

Fylkeskommunens folkehelsearbeid

Regjeringen.no

Universell utforming