Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nordby idrettsanleggPlanområdet er på ca. 35 dekar. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et bedre idrettstilbud for Nordby skole og beboere i området og kommunen for øvrig. Frist for å komme med merknader er 8 september 2017.

Nordby idrettsanlegg varsel.pdfNordby idrettsanlegg varsel.pdfNordby idrettsanlegg varselkart.PNG

Planområdet, som vist på kartutsnittet over, omfatter eiendommene gnr/bnr 81/111, 82/2, 82/11, 82/136, 82/60, 82/61, 82/67, 119/5 og 119/6. Kartutsnitt med planavgrensning kan ses og lastes ned her.

Reguleringsarbeidet innebærer etablering av kunstgressbane, klubbhus/samfunnshus og parkering for idrettsområdet og utfartsområdene til marka. Rælingen kommune er tiltakshaver, og Grindaker AS er konsulent for arbeidet.

Området er i dag uregulert. I kommuneplanen, vedtatt 26.08.15, er området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, idrettsanlegg og LNF-område. Kongeveien går langs Tomterstien gjennom planområdet.

Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til forslagsstiller:

Grindaker AS landskapsarkitekter v/ Geir Pettersen

Tlf: 414 53 877

E-post: geir.pettersen@grindaker.no. 

 

Merknader og innspill vedrørende reguleringsarbeidet bes rettet til forslagsstiller Grindaker AS, Postboks 1340 Vika, 0113 Oslo, med kopi til Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller post@ralingen.kommune.no. Frist for merknader og innspill er 08.09.17.

Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges frem til politisk behandling.

Del artikkelen:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS