Det totale arealet på foreslått planområde er ca. 13,81 dekar og er del av gnr.97/bnr.22 og gnr.97/bnr.1. Planavgrensningen omfatter området rundt Holt skole, trialbanen og deler av kongeveien. Reguleringsformål vil være bebyggelse og anlegg, landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Avgrensning og beliggenhet er vist i kartutsnittet.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart sendes innen 22. november Rælingen kommune, utbyggingsservice, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller epost: postmottak@ralingen.kommune.no. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

 

Vedlegg:

Varslingsbrev
Planinitiativ