Fagtur i Rælingen - landbruk

Rælingen er nominert til nasjonal jordvernprisHensikten med jordvernprisen er å bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet og få fram gode ideer og eksempler på nyskapende tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Det er foreslått to kandidater til nasjonal jordvernpris i Oslo og Akershus innen fristen 1. april i år og en av disse er Rælingen kommune. Det er Regjeringen ved Landbruks- og matdepartementet som står bak jordvernprisen som vil bli delt ut for første gang i 2017.

Mer om Nasjonal jordvernpris og jordvern (regjeringen.no)

Les mer om jordvern (regjeringen.no)

Her er utdrag fra forslaget som er sendt til Landbruks- og matdepartementet, der Rælingen kommune er forslag 1:

"Regionkontor landbruk foreslår Rælingen kommune som kandidat. Regionkontor Landbruk er et interkommunalt kontor og omfatter landbrukskontorene for Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo hvor Skedsmo er vertskommune.

Forslagsstillers begrunnelse:
Kommunen har i sine overordnede planer fulgt oppfordringen om å lage grønn strek i kommuneplanens arealdel. Over flere kommuneplanrulleringer har den lagt vekt på at veksten i befolkningen skal skje på areal med berg og lav bonitet. Dette betyr at fortettingen skjer mellom Markagrensa og fylkesveien gjennom kommunen. Og areal mellom fylkesvei og sjøen Øyeren har fått landskapsvurderinger og et indirekte vern i grønn strek. I kommuneplanens samfunnsdel heter det om arealstrategiske retningslinjer:

«Kommunens overordna arealstrategi er synliggjort som grønn strek på plankartet

  • Grønn strek fastsetter langsiktige grenser mellom byggeområder og

landbruks-, natur- og friluftsområder - prinsipper for bruk og vern av arealer.

  • Grønn strek tilrettelegger for utbygging innenfor utbyggingssoner.


Arealstrategien følges av formulerte hovedgrep i kommunens arealpolitikk

- utbygging bør i framtiden i hovedsak skje nord i kommunen

- utbygging i skogsmark skal prioriteres framfor utbygging på dyrket mark

- arealforvaltning skal bidra til å nå mål om en effektiv tjenesteproduksjon

og en god kapasitetsutnyttelse»

Dette synliggjøres i strekpunkt om attraktiv kommune …: «Sterkt jordvern, bevaring av miljøverdier og kulturlandskap skal ivaretas»

Kommunen er nytenkende om jordvernet i tanken om å finne erstatningsareal for utbyggingsgrunn. I kommunedelplan landbruk som nylig (2016) er vedtatt, heter det i handlingsplanen at man skal «I reguleringsplanprosesser vurdere muligheten til å kunne etablere erstatningsareal for dyrket areal som går ut av landbruksformål» Dette er ansvarliggjort hos etaten for plan- og bygningslovsbehandlingen, Utbyggingsservice. Videre heter det å «Sikre jordbruksarealet til matproduksjon gjennom strategien for Grønn strek og fastholde kommuneplanens vedtatte arealformål» og «Gjennomføre en streng praktisering av jordloven og unngå fradeling eller omdisponering av jordbrukets egne arealer». Hovedmålsettingen er å «Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet». Se mer i kommunedelplan landbruk og handlingsplan.

En viktig frontfigur for vernet er ordføreren selv, Øyvind Sand. Han har frontet dette i taler og arealplanarbeid. Han har også prissatt dette arbeidet ved å dele ut kulturlandskapspris i 2013 til en lokal bonde."

Forslag 2 og kandidat til nasjonal jordvernpris i Oslo og Akershus er Ås kommune sammen med Statsbygg og NMBU. Forslagsstiller er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Bilde: Regionkontor landbruk/Bente Lise Dagenborg

 

Del artikkelen:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS