Periode

Vedtatt når/ hvem

Kommentarer

Kommuneplan for Rælingen

2013 -25

Samfunnsdel
Vedtatt 11.12.2013

Arealdel vedtatt 26.08.2015

     K-styret

Samfunnsdel

Arealdel

Plankart, Vedlegg

 

 

Kommunedelplan Fjerdingby

2009 - 20

04.11.2009[1]

K-styret

Plan + arealkart.

Kortversjon laget.

Kommunedelplan klima og energi  2015-2026

 

2015 -26

26.08.2015

K-styret

Plan, tiltaksplan og vedlegg

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2016-2027

 

2016 - 27    17.02.2016
    K-styret
Plan

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

2009 -20

09.12.2009

K-styret

Vedlegg.

Ideskisser.

Revisjon igangsatt.

Kommunedelplan grønn plan

2006 -17

18.04.2007

K-styret

Plandel.

Tema- og samlekart.

Kommunedelplan landbruk 2016-27 - Plandel
Handlingsdel

2016 -27

16.11.2016
K-styret

 

Skolebruksplan

2010-15

16.06.2010

K-styret

 

Temaplan vedlikehold /oppgradering kommunale bygg

2010-13

10.02.2010

Kstyret

Revisjon i sluttfasen, forventet vedtak i 16.

Temaplan støy

2013 - 18

16.10.2013

K-styret

 

Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 

2013 - 16

12.02.2014

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Vedlegg A, Vedlegg B-E

2017 - 28

08.11.2017

K-styret

Tematisk plan for landskaps-områder med høy vernestatus

 

29.9.1999

K-styret

 

Strategidokument for næring og næringsutvikling

 

04.02.2009

K-styret

 

Arbeidsgiver- organisasjons- og ledelsesplattform - AOLP

2018 - 

21.03.2018

         K-styret

 

Alkoholpolitisk plan

2016 - 19

    27.04.2016

K-styret

 

Kommunal planstrategi 2016

2016

27.04.2016

K-styret

 

Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen

2016 - 17

15.06.2016

K-styret

 

Kompetanseplan for rælingsskolen

Vedlegg -kompetansetiltak i rælingsskolen

2017 - 18

03.05.2017
K-styret

 

Plan mot vold i nære relasjoner

2014 - 2017

18.06.14
K-styret

 

Temaplan - tjenester i avdeling psyksik helse og avhengighet

2017 - 2020

06.09.17

K-styret

 

Planprogram kommunedelplan landbruk 2014 - 2025.pdf

2014 - 2025

10.09.2014

K-styret

 

strategi for mottak og inkludering av flyktninger

 

11.02.2015 K-styret

 

Strategi for skoleeier

2015 - 2018

17.06.2015
K-styret

 

Strategi for Rælingen kulturskole

2015 - 2027

17.06.2015

K-styret

 

Strategi for velferdsteknologi

2015

17.06.2015

K-styret

 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026  Vedlegg 1. 
Vedlegg 2.
Vedlegg 3. 

2015-2026

26.08.2015
K-styret

 

Hovedplan Vann og Avløp 2016-2026

2016-2026

26.08.2015
K-styret

 

Hovedplan vei og veilys 2016-2026

2016-2026

26.08.2015
K-styret

 
Strategi for Rælingen bibliotek 2015-2027

17.06.2015

K-styret

 
Strategi for Aamodt ungdomshus 2015-2017 17.06.2015  
Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg  2016-2027 18.11.2015
K-styret
 
Overordnet kompetansestrategi for Rælingen kommune - 2016 2016 -  17.02.2016
K-styret
 
Kommunal planstrategi 2016 2016 27.04.2016
K-styret
 
Demensplan 2016-2020 15.06.2016  
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd  2018 13.06.2018
K-styret
 
Tilstandsrapport - kvalitetsvurdering av grunnskolen 
Vedlegg 
2018 13.06.2017
K-styret
 
Tilstandsrapport  - Natur og miljø 2018

13.06.2018
K-styret

 

[1] Miljøverndepartementet har stadfestet kommunedelplanen i juli 2012, plandokumentet er oppdatert.

[2] Med tilleggsvedtak, kommunestyret 15. juni 2011.