Illustrasjon: Bildet viser en illustrasjon av Fjerdingby sentrum - Dyrvik Arkitekter.

Sentrumsutvikling Fjerdingby

Fjerdingby sentrum skisse

Områderegulering for Fjerdingby

Områderegulering for Fjerdingby lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.04.17 - 06.06.17. Planens dokumenter kan leses her:

Samlet saksfremstilling med protokoll

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Opsjonsavtale om Fjerdingby sentrum signert 30. september 2016

Rema bygger butikk og lokaler til annen småhandel og FROST/OXER skal bygge leiligheter etter Doyen-konseptet. Neste steg er at vi lander reguleringsplan i fellesskap for området før våren 2017. Deretter blir det salg av boliger og utbygging, sier rådmann Eivind Glemmestad.

Kommunestyret vedtok konseptalternativ 1 i utredning for kommunale bygg i sentrum 15. juni 2016.

Les saksfremlegg, konseptutredning og vedtak.  Se flere dokumenter om Marikollen idrettspark og Fjerdingby sentrum nedenfor. Se skisser og planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettspark. 

Fjerdingbyutviklingen (Skisser og bilder som viser planer).

FJERDINGBY SENTRUM:

Planer for Fjerdingby sentrum - Opsjonsavtale signering 30. september 2016

Konseptutredning kommunale bygg i sentrum.

Konseptvalg utredning kommunale bygg i sentrum - saksfremlegg 15062016.

Vedtak om Fjerdingbyutviklingen - konseptvalg bygg i sentrum 15062016.

Mer om Konseptvalg kommunale bygg i sentrum (saksfremlegg og vedlegg Kommunestyret 15.06.2016)

MARIKOLLEN IDRETTSPARK:

Oppfylling av masser i Marikollen. (Svar på interpellasjon - Kommunestyremøtet 3. mai 2017. Se også Kommune-TV der sak er redigert som egen sak 50.)

Marikollen idrettspark og utviklingen fremover (utfyllende informasjon per 30. mars 2017)

Arbeid pågår for flere alpintraseer (27. mars 2017)

Stadfestingsbrev fra Det kongelige klima- og miljødepartement. (15.12.2015) Reguleringsplan for Marikollen idrettspark er stadfestet etter markaloven. (Se utdraget):

Klima- og miljødepartementet har stadfestet Rælingen kommunes vedtak om reguleringsplan for Marikollen idrettspark. Stadfesting av planen etter markaloven vil si at departementet har vurdert at de tiltak reguleringsplanen legger opp til innenfor Marka kan tillates og er i samsvar med markalovens formål. Departementet har godkjent at rulleskiløypetraséen på 2,5 km, innenfor Marka, kan opparbeides med asfaltdekke.

Løypekart, Rulleski 2,5 km.

 

Reguleringsplan Marikollen Idrettspark - samlet saksfremstilling og protokoll. (Vedtatt kommunestyret 17. juni 2015)

Planen innebærer blant annet.

  • Utvidelse av Marikollen alpinanlegg fra 1 til 4 alpintraséer.
  • Utvidelse av dagens løypenett for langrenn på til sammen 5 km.
  • Skogsbilvei som knytter sammen Marikollen og Blystadlia.
  • Stadionområde med kunstgressbaner, nærmiljøanlegg og stadionområde for langrenn.
  • Etablering av rekrutteringsbakker for hopp.

Les mer:

Plankart, datert 19.05.2015.

Planbestemmelser, datert 19.05.2015.

 Planbeskrivelse datert 19.05.2015.

Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Marikollen, datert 05.03.2015.

Forprosjekt Marikollen idrettspark, datert 09.03.2015.

Vurdering av biologiske kvaliteter ved Marikollen, BioFokus-notat, 2014-29 Terje Blindheim og Ole J. Lønnve.

Teknisk plan Marikollen idrettspark, sist revidert 20.02.2015.

Registreringsrapport for kulturminner, Akershus fylkeskommune, datert 11.12.2014.

 

Fjerdingby-området:

Arbeid med reguleringsplan for området Fjerdingby er i gang og er vedtatt i kommunestyret 17. juni 2015 (Vedtak i kommunestyret 17.06.2015),

Utarbeidelse av områderegulering - Fjerdingby - saksfremlegg 17062015. (Saksfremlegg i kommunestyret 17.06.2015)

Planavgrensning - kart vedlegg.(Kart - vedlegg saksfremlegg 17.06.2015)

 

Er du interessert i Fjerdingbyutviklingen?

- Det er fortsatt tidlig i prosessen. Vi arbeider ut fra en målsetning om ferdigstillelse i løpet av 2020 eller 2021, sier prosjektleder Per Hellevik Carlsson. Har du spørsmål eller vil melde din interesse? Kontaktinformasjon: Prosjektleder Per Hellevik Carlsson e-post: per.hellevik.carlsson@ralingen.kommune.no

 

Er du interessert i leiligheter i Doyen-prosjektet?

Her kan du lese mer om planer om 70-90 luftige leiligheter med solrik beliggenhet og utsikt over Øyeren. 

Les mer og meld din interesse direkte til Doyen via deres nettsider.

 

Les mer:

Fjerdingby - vår aktive møteplass (Kommunedelplan)

Handlingsprogram og budsjett for Rælingen kommune 2017-2020

Fakta om Rælingen kommune

Idrett og friluftsaktiviteter i Rælingen (Se våre om planer og anleggsarbeid under Aktuelt idrett og friluftsliv)

Informasjonskilt om bygg- og anleggsprosjekter i Marikollen og Fjerdingby

 

Kart som viser Rælingen.jpg

Fjerdingby - vår aktive møteplass forside.bmp

Artikkel er oppdatert januar 2018.