Skiløype i Marikollen 22. feruar 2017

Offentlig ettersyn av kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftslivRælingen kommune har utarbeidet forslag til revidert kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal tydeliggjøre kommunens rolle i arbeidet med å tilrettelegge for aktivitet i Rælingen kommune, samtidig som den skal vise hvordan kommunen tenker å jobbe både de nærmeste fire årene og i et tolvårsperspektiv. Frist for merknader og innspill er 28. april 2017.

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 vil inngå i kommunens styringssystem og skal legges til grunn, og gi føringer for, kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighets- og virksomhetsutøvelse.

 

Planen er en tematisk kommunedelplan og består av en plandel og en tiltaksdel. Plandelen viser status og utfordringsbilde kommunen jobber ut ifra, gir en beskrivelse av hvilke områder kommunen skal jobbe med, og hvilke målsettinger kommunen skal jobbe mot. Kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er for planperioden delt inn i fem temaområder:

  • Nærmiljø

  • Idrettsanlegg

  • Friluftsliv

  • Fysisk aktivitet

Tiltaksdelen består av tiltak knyttet til de fire temaområdene.

 

Planforslaget blir med dette lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14. Plandokumentene kan også fås ved henvendelse til kommunens servicetorg på rådhuset.

 

Merknader til planforslaget sendes til:

Rælingen kommune,
v/avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Postboks 100,
2025 Fjerdingby,

eller

e-post: postmottak@ralingen.kommune.no.

Konvolutten eller e-posten merkes: kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Frist for merknader og innspill: 28. april 2017

Etter høringen tas det sikte på endelig planvedtak i kommunestyret i juni.

 

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - bakgrunnsdel

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - tiltaksdel

Del artikkelen:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS