Planutvalget i Rælingen har i møte 30.10.18, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole skal legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 35 da. og ligger på Fjerdingby, vest for rådhuset og Rælingen videregående skole. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny barneskole i 1-7 trinn for ca. 750 elever, FINE avdeling for 20 elever med spesielle behov i 1-10 trinn og flerbrukshall. Planområdet er på ca. 35 da og ligger på Fjerdingby, vest for rådhuset og Rælingen videregående skole.

Saksutredning og protokoll fra planutvalget

Vedlegg 1. Plankart, datert 26.09.2018.pdf

Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser, datert 01.10.2018.pdf

Vedlegg 3. Planbeskrivelse, datert 05.10.2018.pdf

Vedlegg 4. Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill.pdf

Vedlegg 5. Illustrasjonsplan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 6. Universell utforming-plan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 7. Logistikk plan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 8. Snitt og fasader, datert 04.10.2018.pdf

Vedlegg 9. Perspektiv, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 10. Analyse volum og høyder, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 11. Analyse fjernvirkning, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 12. Sol- og skyggeanalyser, datert september 2018.pdf

Vedlegg 13. Geoteknisk notat, datert 22.03.2018.pdf

Vedlegg 14. Støyrapport, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 15. Trafikkanalyse, datert 05.04.2018.pdf

Vedlegg 16. VA-rammeplan og overordnet overvannsplan, datert mars 2018.pdf

Vedlegg 17. Rapport naturmangfold, datert 26.07.2017.pdf

Vedlegg 18. ROS-analyse, datert 01.10.2018.pdf

Vedlegg 19. Konseptvalgutredning (KVU), datert april 2017.pdf

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 21. desember 2018. Merknaden merkes med saksnummer 2017/4361.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.