Litt om historikken

Planlegging av utviklingen av Marikollen idrettspark har pågått i mer enn ti år, og det ble i 2007 utarbeidet en skisse for videreutvikling av idretts- og friluftsområdene i Marikollen. Skissene dannet grunnlag for det som skulle bli ‘Forprosjekt Marikollen idrettspark’ og ‘Reguleringsplan Marikollen idrettspark’. Sistnevnte ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2015 og stadfestet etter markaloven i Klima- og miljødepartementet  15. desember 2015.

 

Avtale mellom Rælingen kommune og Rælingen skiklubb

Rælingen kommune er grunneier i alpinanlegget i Marikollen. 26. august 2015 ble avtalen mellom Rælingen kommune og Rælingen skiklubb om disponering av grunn til utvikling av skipark vedtatt. Denne skal sikre at utviklingen skjer i tråd med planene og forplikter blant annet klubben til å bygge og drifte anlegget i henhold til ‘Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet’. Rælingen skiklubb har gjennom avtalen om bruk av grunn fått tillatelse til å bygge installasjoner i alpinanlegget på kommunal grunn og skiklubben vil gjennom dette være ansvarlige for både investering, drift og vedlikehold av traséer, snøproduksjonsanlegg, heiser og hoppbakker i tilknytning til alpinanlegget.

Delene kommunen vil stå ansvarlig for, omfatter langrennsanlegg med snøproduksjon og lys og parkeringsplasser. I tillegg jobber kommunen med planene for Brudalsvegen og damanlegget i Fjerdingbyputten. Kommunen er også eier av kunstgressanlegg med og uten undervarme, idrettshall og øvrige eksisterende og kommende aktivitetsanlegg rundt Fjerdingby sentrum.

En justering av denne avtalen ble vedtatt 15.02.2017. Den reviderte avtalen tar blant annet for seg kommunens rolle i en styringsgruppe for utviklingen av anlegget.

Utviklingen av Marikollen idrettspark ble også beskrevet i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009 – 2020, og er beskrevet nærmere i høringsforslag kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2028 (som er til høring med frist 28. april 2017).

Alpinanlegget med omkringliggende områder
Som det fremgår av forprosjektet er planen at Rælingen skiklubb skal utvide skiparken fra dagens to alpintraséer til fire. I tillegg er det planer om en trasé for skicross/freeskiing. I disse planene ligger også en videreutvikling av dagens snøprodukjsonsanlegg, slik at hele det kommende alpinanlegget kan snølegges med kunstsnø. Det er også planlagt en ny heis til toppen av de kommende traséene. Hoppgruppa i skiklubben har startet arbeidet med å bygge to nye rekrutteringsbakker som skal erstatte den gamle K88-bakken. Disse skal være på henholdsvis 10 og 19,5 meter.

Marikollen idrettspark april 2015

 

Vei fra Blystadlia til Marikollen
Høsten 2016 ble det etablert en ny vei fra Blystadlia til Marikollen. Denne vil fungere som skitrasé på vinteren og turvei på sommeren når anlegget er klart. For å få gjort de nødvendige bakkeforminger som skal til for å få til det planlagte anlegget vil det bli kjørt masser til anlegget på denne veien i minimum 3-4 år til. Rælingen skiklubbs planer for 2017 er, i tillegg til å fylle masser i anlegget og utvikle nye rekrutteringshoppbakker, å bygge nytt heishus og forlenge den eldste heisen. Klubben er også i utvikling og har blant annet som mål å gi innbyggerne et publikumsanlegg der 70 prosent av de besøkende i anlegget er uorganiserte, samtidig som de ønsker å legge til rette for at 30 prosent skal kunne drive organisert med alpint og lignende.

Langrennsløyper
Høsten 2016 bygde Rælingen kommune anlegg for kunstsnøproduksjon på langrennsarenaen i Marikollen. Dette førte til at det var mulig å anlegge noen hundre meter med skiløyper på området til tross av en snøfattig vinter. Planene for 2017 er å bygge opp en ny asfaltert langrennstrasé i stadionområdet som kan benyttes til rulleski på sommeren, samt utvide dagens skibro. Kommunen jobber også for å avklare grunneierspørsmålet i forbindelse med de planlagte skiløypene i området ved den gamle lysløypa. Her er det planlagt et kompakt langrennsanlegg på til sammen 5 km, der 2,5 km vil være asfaltert for rulleski. Det er planlagt at hele det nye langrennsanlegget skal kunne snølegges med kunstsnø, slik at det skal gi større muligheter for å gå langrenn i kommunen. For å få gjennomført hele det kommende langrennsanlegget med lys og snøproduksjon, antar vi at arbeidet med denne utviklingen vil pågå de nærmeste fire-fem årene.

Skiløype også for skøyting i vinterferien


Turveier, turstier og dam i Fjerdingbyputten
Det pågår nå arbeid med å legge til rette for turgåere i området ved Marikollen i samarbeid med RØX (Østmarka på kryss og tvers, Rælingen) og DNT (Den norske turistforening). Senest fredag 24.mars 2017 var kommunen og frivillige fra RØX på befaring i området for å kartlegge alternative stier til Bjønnåsen i perioden anleggsarbeidet i Marikollen pågår:

- Det er kartlagt en ny sti fra Marikollen til Bjønnåsen med utgangspunkt i Brudalsvegen, denne er foreløpig merket med gule og svarte bånd.

- På sti fra Løvenstad/Blystadlia blir det fremover lagt til rette for sti på utsiden av Knølsmåsan. Stiene blir ryddet og det skal skiltes godt i hele området rundt Bjønnåsen.
DNT skal merke ny trasé fra Blystadlia til Bjønnåsen som går utenom den nye veien mellom Blystadlia og Marikollen.

- I henhold til reguleringsplanen vil det også bli en ny turvei/skitrasé parallelt med Kongevegen fra Blystadlia og ned til foten av skiparken i Marikollen. Denne er planlagt etablert i 2017 eller 2018. Denne vil føre til at innbyggerne i Blystadlia vil kunne stå på ski hjemmefra og til Marikollen, samtidig som de kan kjøre hjem på ski fra den øvre delen av anlegget, såkalt ski-in/ski-out. Dette vil også bli godt tilrettelagte turveier på sommerstid, der kommunen satser på noen turveier i kommunen som blir bedre tilrettelagt enn andre, slik at flest mulig kan komme seg ut på tur.

- Fra foten av Marikollen vil man lett kunne komme seg til Brudalsvegen. Dette anses som Rælingens viktigste innfartsåre til Østmarka. Det er planlagt at denne landbruksveien skal oppgraderes, og at det i den forbindelse også blir lettere å ferdes både på ski og til fots. For å få dette til må området reguleres, og dette arbeidet er planlagt påbegynt når det er avklart om Fjerdingbyputten kan demmes opp.

- I tillegg skal muligheten for turvei fra Åmotdammen til Brudalsvegen utredes, slik at det kan bli sammenhengende turvei fra Sandbekkstua til Marikollen og tilbake til Sandbekkstua.

Det er i etterkant av kommunestyrevedtak 15.02.2017 sendt inn søknad om konsesjon for oppdemming av Fjerdingbyputten. Fjerdingbyputten fremstår som det beste alternativet som vannkilde til snøproduksjon for Marikollen idrettspark, både med tanke på naturinngrep, kostnader og nærhet til Marikollen. I tillegg vil Fjerdingbyputten kunne fungere som flomvern for områdene nedenfor og samtidig kunne bli et flott rekreasjonsområde for innbyggerne i området. Å sikre kunstsnøproduksjon i Marikollen er svært viktig for å kunne gi befolkningen i Rælingen og regionen forøvrig et best mulig skitilbud, også i de periodene det ikke kommer natursnø.

 

Kunstgressbaner
Kunstgressbanene i Marikollen er kommunale og den siste ble etablert i 2014. Det begynner å bli på tide å skifte kunstgresset på de eldste banene fra 2008, og det er mulig å søke om spillemidler til dette i 2018. Lysanlegget på de eldste banene er ikke i stand, og det planlegges nye armaturer på banene slik at det blir bedre forhold der også når det er mørkt. Alle banene i Marikollen driftes i samarbeid med Rælingen fotballklubb. Det pågår arbeid for å se på en best mulig utnyttelse av arealene i Marikollen, og i den forbindelse ses det på muligheten for å plassere flere treningsflater for fotball på området.
 

Les mer:

Her kan du lese om planer for Marikollen idrettspark:

Du finner blant annet reguleringsplan Marikollen idrettspark vedtatt av kommunestyret 17. juni 2015 og Stadfestingsbrev fra Det kongelige klima og miljøverndepartement (15.12.2015) i lenken nedenfor:

Planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettspark


Offentlig ettersyn av kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2028 (frist 28. april 2017)