Om handlingsprogrammet

Kommuneplanens handlingsdel i vår kommune ivaretas gjennom Handlingsprogrammet (HP) som er kommunens strategiske styringsdokument for en fireårsperiode og revideres årlig. HP synliggjør styringsmål, strategier og utviklingsområder for perioden og prioritering av ressursbruken. HP skal inneholde oppfølging av både kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner og andre planer.

HP viser gjennomføring og oppfølging av kommunens satsingsområder, utgjør handlingsdelen i kommuneplanen, og inneholder økonomiplan med årsbudsjett. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Budsjettprosessen

Rådmannens forslag til HP sendes til politisk behandling og første behandling i formannskapet skjer i begynnelsen av november. Innstillingen fra formannskapet er vanligvis at rådmannens forslag til HP sendes videre på høring i komiteer og utvalg, samt i de politiske partiene fram mot andre formannskapsbehandling. Uttalelser fra høringsrunden følger med sakspapirene i videre politisk saksgang. Spørsmål til administrasjonen og avklaringer foregår også i denne perioden, og besvares til andre formannskapsbehandling. Andre formannskapsbehandling skjer normalt i slutten av november. Innstillingen fra formannskapet er vedtakspunkter til kommunestyret. Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før kommunestyrets behandling.

Handlingsprogram 2018-2021 (som pdf)

Handlingsprogram 2018 - 2021

Enhets- og prosjektsider 2018

Betalingsregulativ 2018

Tidligere dokumenter (som pdf)

Handlingsprogram 2017-2020

Enhets- og prosjektsider 2017

Handlingsprogram 2016-2019 og budsjett 2016

Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015

Handlingsprogram 2014-2017 og budsjett 2014