Kjerneoppgaver

Enhet familie og helse har følgende ansvarsområder:

  • Helseadministrasjon med kommuneoverlege, har ansvar for fastlegeordningen, miljørettet helsevern og reisevaksinasjon.
  • Avdeling forebyggende helsetjenester har ansvar for helsestasjon, skolehelsetjenesten, fysioterapitjenester for barn og unge, jordmortjenesten og psykologtjenester til barn og unge.
  • Barneverntjenesten har ansvar for undersøkelser og tiltak i saker med bekymring for barns oppvekstsituasjon i hjemmet.
  • PP-tjenesten inkludert logopedtjenester til barn.
  • Flyktninge- og inkluderingstjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger og for bolig for enslige mindreårige.

Se hver avdeling for mer informasjon om tjenestene.

Enhetsleder/helsesjef Brynhild Belsom leder enhet familie og helse.