Endringene er en videreføring av dagens lovverk. Hovedpunkter i nytt kapittel 9a er: 
- Retten til et trygt og godt skolemiljø
- Det skal være nulltoleranse mot mobbing og skolen skal arbeidet kontinuerlig og systematisk for å fremme et godt skolemiljø
- Skolens aktivitetsplikt blir skjerpet, og erstatter tidligere krav om enkeltvedtak.

Skolene vil få plikt til å:
- Følge med
- Gripe inn i akutte situasjoner
- Varsle all mistanke og kjennskap
- Undersøke all mistanke og kjennskap
- Sette inn tiltak når det er nødvendig

Det blir også endringer i håndhevingen av lovverket, og skolen får plikt til å informere elever og foreldre om hvilke rettigheter de har. 

 

Skolen har en aktivitetsplikt
Rektor, lærere og andre ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor hvis de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal også straks undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal kommunen (skoleeier) varsles. Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen.

Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig handlingsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt skolemiljø?
Ta kontakt med skolen så fort som mulig. Forklar hva saken handler om, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre. Snakk gjerne med kontaktlærer først, men nøl heller ikke med å ta kontakt med rektor.

Melde sak til Fylkesmannen
Dersom dere mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin i en sak som gjelder deres barn, kan dere melde saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil bare behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor og det har gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor.

En eventuell klage bør være skriftlig og begrunnet og konkretisere hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Vil du vite mer?