Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyremøtet 13. juni

Tilstandsrapporter for Natur og miljø, Helse,omsorg og velferd og Kvalitetsvurdering av grunnskolen, Områderegulering og utbyggingsavtale for Fjerdingby, Videre planlegging av nytt kommunalt bygg i sentrum "Ravinen familie og kultursenter".Konsekvenser av utsatt helsebygg - bygningsmessige tiltak på Løvenstadtunet og Fjerdingby omsorgssenter. Årsberetning 2017 og 1. tertialrapport 2018. Revisjon av eiermelding, Folkehelseoversikt 2018, Avhending av fast eiendom - kommunens eiendomsportefølje, Ny gang- og sykkelveg Strømsdalen, Kommunalt eierskap i klubbhus, Avslutning av byggeprosjekter.  Sending via Kommune-TV er redigert etter saker. 

Kommunestyremøte

Protokoll og film fra kommunestyremøtet 25 april 2018 er nå publisert.

Blant sakene til behandling var: Drift og bruk av kommunale hytter. Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei. Høringssak om søndagshandell. Digitalierings- og innovasjonsstrategi, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetenes arena" - videreutvikling av Fetsund Lenser. Endring i forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling grunnskole 2018-2019.
Se film fra behandlingen av sakene her (klippet for hver sak).  Se protokoll og møtedokumentene her

Kommunestyremøte 25.04.2018

Følgende saker er til behandling: Digitaliserings- og innovasjonsstrategi, Avtale om fordeling av kostnader - Fjerdingby sentrum, Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetens arena" - Videreutvikling av Fetsund Lenser og Nordre Øyeren, Veileder for estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, Drift og bruk av kommunale hytter, Endringer i forskrift om ordensreglementer i skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling i skolene 2018-2019, SafiRutvalgets årsrapport 2017, Forvaltningsrevisjonsrapport -  kjøp av legevakttjenester.

Følg møtet på KommuneTV her

 

Justering av skolekretsgrenser Fjerdingby og Rud skoler fra skoleåret 2018-2019

Det er endring i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen. Kommunestyret vedtok 21.03.2018 at følgende endring gjøres i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen. (Merk: Forskrift for inntak av elever i skolene i Rælingen vedtatt 2009, er under oppdatering).

Rud skole:
Bo-områdene fra Strømsdalen og fram til Smievegen unntatt Øgardshøgda , Kroken, Buholen og Slynga. I tillegg hører Henrik Sørensensveg til Rud skole.

Fjerdingby skole:
Bo-områdene fra og med Smievegen til og med Kirkebyvegen. I tillegg hører Øgardshøgda og området ned til Hammeren til Fjerdingby skole.

For ungdomsskolene justeres inntaksområdene i tråd med dette. Det betyr at Sandbekken ungdomsskoles inntaksområde justeres i forhold til Rud skole, og inntaksområde for Marikollen ungdomsskole justeres i forhold til Fjerdingby skole.

Endringen gjøres med virkning fra skoleåret 2018-2019.

I forbindelse med behandlingen av ny Fjerdingby skole 13.12.2017 vedtok kommunestyret at inntaksområdene mellom Rud og Fjerdingby skoler skulle endres. Begrunnelsen for dette er å avlaste Rud skole og samtidig legge til rette for økt elevtall i nye Fjerdingby skole.

Vedtak:
Inntaksområdene for Fjerdingby og Rud endres i henhold til beskrivelsen i konseptvalgutredningen slik at Rud skole avlastes. Endringen i inntaksområdet implementeres fra skolestart 2018 og omfatter elever som ikke går på Rud skole i dag dvs. førsteklassinger og nyinnflyttede. Familier som skoleåret 2018/2019 har elever på Rud skole skal få dispensasjon for søsken, slik at familier ikke må oppleve å ha barn på forskjellige skoler. Skolegrensene justeres frivillig fra 2018/2019 og justeres permanent fra skolestart 2019/2020.

For å ivareta krav til høring og innspill til saksbehandlingen, er brukerorganer og de ansattes tillitsvalgte i de berørte skolene forelagt forslaget til justerte inntaksområder.

Les rådmannens saksutredning her

Se kart over de nye inntaksområdene her